paul-talbot-704-web.jpg

Miljø

 

Minst mogleg miljølast gjennom gode val

Det er skrive og sagt mykje om vår profesjon som inngang til miljø og forbruk. I Conplan dyrkar vi klassisk ingeniørtenking, der vi har eit bevisst forhold til materialval og miljø.

Vi har tung kompetanse innan bygningsfysikk og prosjektering - i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande krav frå oppdragsgjevar og styresmakter.

Conplan skal vere del av det grøne skiftet innan bygg og anlegg og har eit sterkt fokus på optimalisering av både konstruksjonar og prosjektmodellar. Dette gagnar deg som kunde - og har positive verknader for samfunnet.

Bevisst prosjektering

  • Ansvar for framtida

  • Materialvalet påverkar

  • Konstruert for å vare

  • Kjennskap til krava

  • Last og påverknad

  • Klima som slitasjefaktor

  • Livssyklusanalysar