Personvernerklæring

 

Om Conplan AS

Eigar av denne nettsida er: Conplan AS, Kyrkjegata 10, 6065 Ulsteinvik
Tlf.: 70018760 / E-post: post@conplan.no / Org. nr.: NO 987 895 276

Føremålet med vår handsaming av personopplysningar

I samband med kundeforhold må vi innhente opplysningar som namn, adresse, organisasjonsnummer og anna nødvendig informasjon. Dette er informasjon vi utelukkande nyttar for å handtere ditt kundeforhold. Vi tek vare på opplysningane så lenge vi har eit kundeforhold. Du har rett til innsyn, retting og sletting av data vi har lagra om deg. Om eit kundeforhold vert avslutta vil vi ta vare på dine data så lenge vi ser det hensiktsmessig, med tanke på å kunne hjelpe deg med eventuell historikk om du skulle ha behov for det.

Utlevering av personopplysningar til tredjepart

Utlevering av personopplysningar vil ikkje skje, med mindre det føreligg lovbestemt opplysningsplikt ovanfor offentlege styresmakter.

Kunderegister

Vårt kunderegister inneheld opplysningar om kunden som selskapsnamn, adresse og informasjon om kontaktpersonar hjå kunden, og opplysningar om kva tenester og produkt kunden har avtale om.

Informasjonskapslar

Conplan nyttar informasjonskapslar, også kalla cookies, på nettsidene. Ved å bruke nettsida vår samtykker du i at vi kan setje desse i din nettlesar. Cookies er standard internett-teknologi som dei aller fleste nettstader nyttar. Cookies gir oss kunnskap som vi nyttar til å gi deg ei betre kundeoppleving neste gang du kjem til nettsida vår. Dei fleste nettlesarar, som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari etc, er innstilt slik at cookies blir akseptert automatisk. Om du ikkje ønskjer å akseptere cookies må du sjølv endre innstillingane i din nettlesar. Merk at denne innstillinga kan føre til at mange nettstader ikkje vil fungere optimalt.

Bruk av informasjonskapslar på denne nettsida

Eigar: Squarespace/Google Analytics

Føremål: Samle informasjon om korleis besøkande brukar nettsida. Vi nyttar denne informasjonen for å lage rapportar slik at vi kan gjere nettsida betre. Informasjonskapslane anonymiserer all informasjon. Dei seier noko om tal på besøkande på nettsida, kvar dei kjem i frå og kva sider dei besøker.

Kontaktskjema

Når du fyller ut kontaktskjema på nettsida lagrar vi denne informasjonen i vårt CRM-system. Denne informasjonen vil vi lagre for å kunne yte betre kundeservice. Vi etterstrebar å ikkje ta vare på dine detaljar lenger enn nødvendig.

Deling

Det er mogleg å dele artiklar frå nettsida i sosiale medium. Vidare handtering av data som blir delt i sosiale medium, vert regulert av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Innsyn, retting og sletting

Etter personopplysningsloven § 18 har den enkelte krav på innsyn i dei opplysningar som er registrert om ein sjølv. Innsyn kan ein få ved å vende seg til Conplan AS - epost: post@conplan.no. Dersom registrerte opplysningar er feil, ufullstendige eller du ønskjer å slette dine opplysningar, kan du krevje dette i henhold til personopplysningsloven § 27.

Ansvarleg databehandlar

Dagleg leiar i Conplan AS er ansvarleg for handsaming av personopplysningar. Vedkomande er ansvarleg for at det vert gjennomført internkontrollar med omsyn til behandling av personopplysningar, og at evt. avvik frå gjeldande lovverk blir meldt inn og retta. Vi søkjer til ei kvar tid å følge gjeldande regelverk for personvern. Har du spørsmål, ta kontakt på post@conplan.no eller på telefon 70018760.