sergey-zolkin-21232-web.jpg

Prosjektering

Conplan har tung kompetanse innanfor eit breitt spekter av konstruksjon sortert på kategoriane offentleg, næring/industri og bolig:


Offentlige bygg
Skular, barnehagar, sjukeheimar, kontor.

Næringsbygg
Forretningsbygg, lager, kaier, pæling, produksjonshallar, stålbygg, bruer.

Boligprosjekt
Einebustad, bustadblokker.


Sjå prosjekt

 

Conplan leverer

 • Prosjektering og oppfølging av betong, stål og tre-konstruksjonar

 • Prosjektering og oppfølging av grunnarbeid

 • Skisseprosjekt og forprosjekt

 • Kalkulasjon

 • Prosjektleiing og byggeleiing

 • Byggesøknad

 • Miljøkartlegging og utarbeiding av miljøsanering- og avfallsplan

 • Tilstandsanalysar

 • Rehabilitering

 • Økonomikontroll 

 

Vi leverer tekniske utrekningar både to og tre-dimensjonalt. I tillegg gjer vi utrekningar av seismiske påkjenningar på bygg. Vi produserer også utrekningar for etterspente konstruksjonar.

Vi tilbyr gjerne ei totalprosjektering der vi tek ansvar for alle nødvendige fagområde som inngår i planlegginga av og gjennomføringa av prosjektet. Dette inneber at vi kjøper inn nødvendige arkitekt- og rådgivartenester på vegne av oppdragsgivar, og koordinerer den samla prosjekteringa for eit økonomisk og fagleg optimalt resultat. Ein av våre prosjektleiarar tek då ansvaret for den tverrfaglige koordineringa.

Vi hjelper deg også gjerne med

 • Framstillingar og mengdeutrekningar etter NS3420

 • 3. parts kontroll prosjektering

 • Kalkulasjon

 • Anbodsprosessar

Conplan har desse godkjenningsområda

 • Søkar i tiltaksklasse 3.

 • Prosjektering av overordna ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjonar) i tiltaksklasse 2.

 • Prosjektering av uteareal og landskapsutforming i tiltaksklasse 2.

 • Prosjektering av oppmålingsteknisk prosjektering i tiltaksklasse 2.

 • Prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 1.

 • Prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2.

 • Prosjektering av konstruksjonstryggleik i tiltaksklasse 3.